Bestuur en Beleid

bavo stichting bestuur en beleid

Bestuurssamenstelling en beloningsbeleid

Voorzitter – Jan Coen Binnerts
Secretaris – Ton van Voorden
Penningmeester – Lex Vonk
Leden – Annetje Bootsma-van der Wiel, Olga Vehmeijer en Ankie van Dalen

Bij de Bavo stichting is niemand in dienst, het bestuur werkt onbezoldigd.

Geschiedenis van de Bavo stichting

De Bavo stichting ontleent haar naam aan het bejaardenhuis ‘Sint Bavo’ dat aan de Kerklaan te Heemstede heeft gestaan. Dit huis is in 1968 verkocht aan de gemeente Heemstede en daarna gesloopt om plaats te maken voor woningen. De opbrengsten van de verkoop zijn in 1970 in de Bavo stichting ondergebracht. Sindsdien worden de revenuen van het vermogen dat de stichting beheerd, aangewend voor het subsidiëren van projecten op het terrein van ouderen en welzijn.

Beleid

Het subsidiëren van innovatieve en niet regulier gesubsidieerde projecten blijft de kerntaak, naast het stimuleren van wetenschappelijk onderzoek op het terrein van de ouderengeneeskunde en het ouderenwelzijn.

Wat de projecten betreft is het beleid: die worden alleen gefinancierd als zij binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen. Er wordt nadrukkelijk voorrang gegeven aan projecten in de regio Kennemerland.

Bijzondere aandacht wordt besteed aan:

  • ouderen en armoede
  • ouderen en diversiteitsbeleid
  • ouderen en jongeren
  • ouderen en palliatieve zorg
  • ouderen en kwaliteit van leven
  • en andere met derden te kiezen onderwerpen

De focus van het wetenschappelijk onderzoek ligt op het terrein van de ouderengeneeskunde en/of het welzijn van ouderen. Aandachtspunt blijft de toepasbaarheid en de maatschappelijke relevantie van het onderzoek.

De Bavo stichting heeft een steunfonds waaruit aansprekende projecten worden gefinancierd die niet direct binnen de doelstelling van de Bavo stichting vallen. De werkwijze met een jaarlijks steunfonds zal gecontinueerd worden.

Beleidsplan 2021-2026

Beleidsplan 2023

Wetenschappelijk onderzoek

De Bavo stichting bevordert wetenschappelijk onderzoek op het terrein van ouderen en welzijn  en stimuleert de gedachteontwikkeling over het gezondheidsbeleid van ouderen. De Bavo stichting heeft van 2001 tot en met 2011 bij het VU medisch centrum de leerstoel  ‘Epidemiologie van de veroudering’ (Prof. dr. Dorly J.H. Deeg) gefinancierd.
Van 2012-2022 werd bij het Leids Universitair Medisch Centrum de leerstoel ‘Interne Geneeskunde, in het bijzonder  ouderengeneeskunde’ (Prof.dr J.G.Blauw)  financieel ondersteund.
In 2023 worden door het bestuur nieuwe onderzoeksvoorstellen van een universiteit of hogeschool op het gebied van ouderengeneeskunde of welzijn van ouderen voor financiering geselecteerd.

Toelichting:
De inkomsten bestaan uit beleggingsresultaten en renteopbrengsten.
De exploitatiekosten betreffen onder meer de beloning van de algemeen secretaris en de kosten van beleggingen en administratie- en accountantskosten.
De uitkeringen zijn gedaan aan projecten in overeenstemming met het beleid van de Bavo stichting.

Code Goed Bestuur

Het bestuur van Bavo stichting Heemstede verklaart te voldoen aan de FIN-normen Goed Bestuur en heeft daartoe de Jaarlijkse Verklaring naleving FIN-normen Goed Bestuur ingediend, welke periodiek getoetst wordt. Dit is voor het laatst gebeurd in 2023.

Reacties zijn gesloten.